Yakushi-rurikō Nyorai 薬師瑠璃光如来, a Gyógyító Buddha mantrája (hosszú verzió)

NŌMO BAGYABATEI BAISEIJA KURO BEIRURIYA HARABA ARAJAYA TATAGYATAYA ARAKATEI SANMYAKU SANBODAYA TANIYATA ON BAISEIZEI BAISEIZEI BAISEIJA SANBORI GYATEI SOWAKA
ノウモ バギャバテイ バイセイジャ クロ ベイルリヤ ハラバ アラジャヤ タタギャタヤ アラカテイ サンミャクサンボダヤ タニヤタ オン バイセイゼイ バイセイゼイ バイセイジャサンボリギャテイ ソワカ 
(namo bhagavate bhaiṣajyaguru vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya arhate samyaksambuddhāya tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya-samudgate svāhā)

0 0 vote
Article Rating