Buddha születésnapja – Ryōgonshu (romaji)

Április 8-a Buddha születésnapja. Ekkor – a különleges szertartások idején recitált – Ryōgonshu (楞厳呪, Śūraṅgama dharani) hangzik el. (Alább olvasható ennek a szövegnek a romaji változata.) Úgy tartják, hogy ez a szöveg Kannon Bodhisattva (Avalokiteśvara) gyakorlásának szinonímája, és megtisztító, valamint védelmi ereje is van.

No Ren Nen Ui Jō J I HO ZO
REN NEN UI JŌ J I HO ZO
REN NEN UI JŌ J I HO ZO
REN NEN UI JŌ J I HO ZO
Na Mu Sa Tan Do
SU GYA TŌ YĀ
O RA KŌ CHĪ
SA MYA SĀ
FU DO SHĀ
SA TA DŌ
FU DO KYŪ
SHĪ SHU NI SAN
NA MU SĀ BŌ
FU DO FŪ CHĪ
SA TO BĪ BYĀ
NA MU SA TO NAN
SA MYA SA FU DŌ
KYU SHI NAN
SO JA RA BO GYĀ
SU GYA NAN
NA MU RYŌ KĪ
O RA KA TO NAN
NA MU SŪ RYŌ
TO BO NO NAN
NA MU SO GE RI TŌ
GYA MI NAN
NA MU RYŌ KĪ
SA MYA GYA TO NAN
SA MYA GYA HO RĀ
CHI BO TO NO NAN
NA MU CHĪ
BŌ RI SHU NAN
NA MU SHI DO YĀ
BI CHI YĀ
TO RA RI SHU NAN
SHĀ HŌ NŌ
KE RA KŌ SO KŌ
SO RA MO TO NAN
NA MU HO RA KO MO NĪ
NA MU IN TŌ RĀ YĀ
NAM BO GYA BŌ CHĪ
RYŌ TŌ RĀ YĀ
U MŌ HŌ CHĪ
SŌ KĪ YĀ YĀ
NAM BO GYA BŌ CHĪ
NO RA YA NO YĀ
HO JA MŌ KŌ
SA MO TŌ RĀ
NA MU SHI GE RI TO YĀ
NAM BO GYA BŌ CHĪ
MO KO KYA RA YĀ
CHI RI HO RA NŌ
KYA RA YĀ
BI DO RĀ
HO NŌ KYA RA YĀ
O CHI MŌ CHĪ
SHI MO SHA NO NĪ
HO SHI NĪ
MO TO RI KYA NŌ
NA MU SHI GE RI TO YĀ
NAM BO GYA BŌ CHĪ
TO TO GYA TŌ
KYU RA YĀ
NA MU HO CHI MŌ
KYU RA YĀ
NA MU HO JA RĀ
KYU RA YĀ
NAM MŌ NĪ
KYU RA YĀ
NA MU KYA JA KYU RA YĀ
NAM BO GYA BŌ CHĪ
CHI RI SĀ
SHU RA SHI NŌ
HO RA KO RĀ
NO RA SHA YĀ
TO TO GYA TO YĀ
NAM BŌ GYĀ BŌ CHĪ
NA MU O MI TO BO YĀ
TO TO GYA TO YĀ
O RA KŌ CHĪ
SA MYA SĀ
FU DO YĀ
NAM BŌ GYĀ BŌ CHĪ
Ō SŪ BI YĀ
TO TO GYA TO YĀ
O RA KŌ CHĪ
SA MYA SĀ
FU DO YĀ
NAM BŌ GYĀ BŌ CHĪ
BI SHĀ JA YĀ
KYU RYŌ BI SHU RI YĀ
HO RĀ HO RA JA YĀ
TO TO GYA TO YĀ
NAM BŌ GYĀ BŌ CHĪ
SAN BU SŪ BI TŌ
SA REN
NO RA RA SHA YĀ
TO TO GYA TO YĀ
O RA KŌ CHĪ
SA MYA SĀ
FU DO YĀ
NAM BŌ GYĀ BŌ CHĪ
SHA KI YĀ MO NO EI
TO TO GYA TO YĀ
O RA KŌ CHĪ
SA MYA SĀ
FU DO YĀ
NAM BŌ GYĀ BŌ CHĪ
RA TA NŌ
KI TSU RA SHA YĀ
TO TO GYA TO YĀ
O RA KŌ CHĪ
SA MYA SĀ
FU DO YĀ
CHI BYA NĀ MŪ
SA GE RI TŌ
EI TAN BO GYA BŌ TŌ
SA TA DŌ
GYA TSU SHU NI SAN
SA TA DŌ HO DO RĀ
NA MU O HO RĀ SHI TAN
HO RĀ CHI YŌ KI RĀ
SA RA BŌ
FU DŌ KE RA KŌ
NI KE RA KŌ
KE GYA RA KO NĪ
HO RA BI CHI YĀ
SHI DO NĪ
O KYA RĀ MI RI SHŪ
HO RI TO RA YĀ
NI KE RĪ
SA RA BŌ HO DA NŌ
MO SHA NĪ
SA RA BŌ TO SHU SĀ
TO SHI HAN
HO NO NĪ HO RA NĪ
SHĀ TSŪ RĀ
SHI CHI NAN
KE RA KŌ SO KŌ
SO RA SHA JĀ
BI DO BEN
SA NO KĒ RĪ
O SHU SĀ BĪ
SHA CHI NAN
NO SHA JĀ
TO RA SHA JĀ HO RĀ
SA TO NO KE RĪ
O SHU SĀ NAN
MO KŌ
KE RA KO SHA JĀ
BI DO BEN
SA NO KĒ RĪ
SA BO SHĀ TSU RYO NĪ
HO RA SHA JĀ
KO RA TO SHI HAN
NA SHA NA SHA NĪ
BI SHA JĀ SHI DO RĀ
O KI NĪ U TŌ
KYA RA SHA JĀ
O HO RĀ
SHI DO KYU RĀ
MO KO HO RĀ
SEN SHĪ
MO KO TE CHŌ
MO KO CHI SHĀ
MO KO SUI TŌ
SHA HO RĀ
MO KO HO RĀ
HO DO RĀ HO SHI NĪ
O RI YA TO RĀ
BI RI KYŪ SHĪ
SHI BO BI SHA YĀ
HO JA RĀ MO RI CHĪ
BI SHA RYŌ TŌ
HO TO MO GYĀ
HO JA RĀ SHĪ
I KA NO O SHĀ
MO RA SHI BŌ
HO RA SHI DŌ
HO JA RĀ SEN SHĪ
BI SHA RA SHĀ
SE TO SHĀ BI CHI BŌ
FU SHI DŌ
SU MO RYŌ BŌ
MO KO SUI TŌ
O RI YA TO RĀ
MO KO HO RĀ
O HO RĀ HO JA RĀ
SHA KE RA SHI BŌ
HO JA RĀ
KYU MO RĪ
KYU RA TŌ RĪ
HO JA RĀ
KA SA TO SHĀ
BI CHI YĀ KE SHA NŌ
MO RI GYĀ
KU SU MO BŌ
KE RA TO NŌ
BI RU SHA NŌ
KYU RI YĀ YA RA TŌ
SHU NI SAN
BI SHA RYŌ BŌ
MO NI SHĀ
HO JA RĀ KYA NŌ
KYA HO RA BŌ
RYO SHA NŌ
HO JA RĀ
TO SHI SHĀ
SU TO SHĀ
KYA MO RĀ
SA SHA SHĪ
HO RA BŌ EI CHI I CHĪ
MO TO RA KE NŌ
SO BI RA SAN
KI HAN TSU IN
TSU NŌ MO MŌ SHĀ
U KI RI SHU KEN NO
HO RA SHĀ
SHI DŌ
SA TA DŌ
KYA TSU SHU NI SAN
KU KI TSU RYO YŌ
SE BO NŌ
KU KI TSU RYO YŌ
SHI TA HO NŌ
KU KI TSU RYO YŌ
HO RĀ
SHU SHI YĀ
SA BO SHĀ
NO KE RĀ
KU KI TSU RYO YŌ
SA BO YA SHĀ
KA RA SA SŌ
KE RA KO SHA JĀ
BI DO BEN
SA NO KĒ RĀ
KU KI TSU RYO YŌ
SHA TSU RĀ
SHI CHI NAN
KE RA KŌ SO KŌ
SO RA NAN
BI DO BEN
SA NO RĀ
KU KI TSU RYO YŌ
RA SHA BO GYA BAN
SA TA DŌ
KYA TSU SHU NI SAN
HO RA TEN
SHA KI RĪ MO KŌ
SO KO SA RĀ
FU JU SO KŌ
SA RA SHI RI SĀ
KYU SHI SO KŌ
SA NI CHI RĪ O BI CHĪ
SHI BO RI TŌ
SĀ SĀ A GYĀ
MO KO HO JA RYO TO RĀ
CHI RI FU BO NŌ
MAN SA RĀ U KIN
SO SHI CHĪ HO BO TSŪ
MO MO IN TSU NŌ
MO MŌ SHĀ
RA SHA BO YA
SHU RA BŌ YĀ
O KI NI BO YĀ
U TO KYA BO YĀ
BI SHA BO YĀ
SHA SA TO RA BO YĀ
HO RĀ SHA KE RA BO YĀ
TO SHI SHA BO YĀ
O SHA NI BO YĀ
O KYA RĀ MI RI SHU BO YĀ
TO RA NĪ FU MI KEN
BO GYA BO TO BO YĀ
U RA KYA BO TO BO YĀ
RA SHĀ TAN SHA BO YĀ
NO KYĀ BO YĀ
BI SHU TA BO YĀ
SU BO RA NO BO YĀ
YA SHĀ KE RA KŌ
RA SHA SŪ KE RA KŌ
BI RI DŌ KE RA KŌ
BI SHA JĀ KE RA KŌ
FU DO KE RA KŌ
KYU HA ZĀ KE RA KŌ
FU TA NŌ KE RA KŌ
KYA SHA
FU TA NŌ KE RA KŌ
SHI GE DŌ KE RA KŌ
O HA SHI
MO RĀ KE RA KŌ
U TA MO TO KE RA KŌ
SHA YA KE RA KŌ
KI RI HO CHI KE RA KŌ
SHA TO KO RI NAN
KE BO KO RI NAN
RYO CHI RĀ KO RI NAN
MO SŌ KO RI NAN
ME TŌ KO RI NAN
MO SHĀ KO RI NAN
SHA TŌ KO RI NĪ
SHI BI DŌ KO RI NAN
BI DŌ KO RI NAN
HO DŌ KO RI NAN
O SHU SĀ KO RI NĪ
SHI DŌ KO RI NĪ
CHI SA SA BI SAN
SA BŌ KE RA KO NAN
BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
HO RI HO RĀ
SHA GYĀ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
SA E NĪ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
MO KO HO JŪ
HO DO YĀ
RYO TO RĀ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
NO RA YA NŌ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
TO TO GYĀ
RYO SA SHĪ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
MO KO KYA RĀ
MO TO RI KYA NŌ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
KYA HO RI GYĀ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
SHA YA KE RĀ
MO TO KE RĀ
SA BO RA TŌ
SO TO NŌ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
SHA TSU RĀ
HO KI MĪ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
BI RI YŌ
KI RI SHĪ
NAN TŌ
KI SA RĀ
KYA NO HO CHĪ
SO KI YĀ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
NO KE NŌ
SHA RA HO NŌ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
O RA KAN
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
BI DO RA GYĀ
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
HO JA RA HO NĪ
KYU KI YĀ
KYU KI YĀ
KYA CHI HO CHI
KI RI TAN BI DO YA SHĀ
SHI DO YA MĪ KI RA YA MĪ
RA SHA BŌ
BO GYA BAN
IN TSU NŌ
MO MŌ SHĀ
BO GYA BA SA TAN DO
HO DO RĀ
NA MU SUI TŌ CHĪ
O SHI DŌ
NO RA RA GYĀ
HO RA BŌ
SHI FU SĀ
BI GYĀ
SA TA DŌ
HO CHI RĪ
SHI FU RĀ
SHI FU RĀ
TO RĀ TO RĀ
BI DO RĀ
BI DO RĀ
SHI DO SHI DŌ
KU KI KU KĪ
HA ZA HA ZĀ
HA ZA HA ZĀ
HA ZA SO KŌ
KĪ KĪ HAN
O MO GYA YA HAN
O HO RĀ CHĪ
KO TO HAN HO RĀ
HO RA TO HAN
O SU RĀ BI DO RĀ
BO GYA BAN
SA BO CHI BI BI HAN
SA BO NO KYA BI HAN
SA BO YA SHA BI HAN
SA BO KE TO BO BI HAN
SA BO FU TA NO BI HAN
KYA SHA FU TA NO BI HAN
SA BO TO RYŌ
KI CHI BI HAN
SA BO TO SHU BI RĪ
KI SHU CHI BI HAN
SA BŌ SHI BO RI BI HAN
SA BO O HA SHI MO RI BI HAN
SA BO SHA RĀ
HO NO BI HAN
SA BO CHĪ CHI KI BI HAN
SA BO TA MŌ
TO KI BI HAN
SA BO BI DO YA RĀ
SHI SHA RI BI HAN
SHA YA KE RĀ
MO TO KE RĀ
SA BO RA TŌ
SO TO KI BI HAN
BI CHI YĀ
SHA RI BI HAN
SHA TSU RĀ
HO KI NI BI HAN
HO JA RĀ
KYU MO RĪ
BI DO YA RA SHI BI HAN
MO KO HO RA CHI YŌ
SHA KI RI BI HAN
HO JA RĀ SHŌ
KE RA YĀ HO RĀ
SHA KI RA SHĀ E HAN
MO KŌ KYA RA YĀ
MO KO MO TO RI KYA NŌ
NA MU SO GE RI TŌ
YA HAN
BI SHU NŌ
BI E HAN
HO RA KŌ
MO NI E HAN
O KI NI E HAN
MO KO KE RI E HAN
KE RA TO JI E HAN
ME TO RI E HAN
RŌ TO RI E HAN
SHAN BU SŌ E HAN
KE RA RA TO RI E HAN
KYA HO RI E HAN
O CHI MO SHI DŌ
KYA SHI MO SHA NŌ
HO SU NI E HAN
EN KI SHI SĀ
TO BO SHĀ
MO MO IN TSU NŌ
MO MŌ SHĀ
TO SHU SA SHI DO
O MO TO RĪ
SHI DŌ
U SHĀ KO RĀ
KYA BO KO RĀ
RYO CHI RA KO RĀ
HO SO KO RĀ
MO SHA KO RĀ
SHA DO KO RĀ
SHI BI DO KO RĀ
HO RA YĀ KO RĀ
KEN TO KO RĀ
FU SU BO KO RĀ
HO RA KO RĀ
HO JA KO RĀ
HO BO SHI DŌ
TO SHU SA SHI DŌ
RŌ TO RA SHI DŌ
YA SHĀ KE RA KŌ
RA SHA SŌ KE RA KŌ
BI RI DŌ KE RA KŌ
BI SHA JĀ KE RA KŌ
FU DO KE RA KŌ
KYU HA ZĀ KE RA KŌ
SHI GE DŌ KE RA KŌ
U TA MO TO KE RA KŌ
SHA YA KE RA KŌ
O HA SA MO RĀ
KE RA KŌ
SA KI GA SĀ
KI NI KE RA KŌ
RI FU JĪ KE RA KŌ
SHA MI GYĀ KE RA KŌ
SHA KI NĪ KE RA KŌ
MO TO RĀ
NA CHI GYĀ KE RA KŌ
O RA BŌ KE RA KŌ
KE TO HO NI KE RA KŌ
SHI FU RĀ
I GYĀ KI GYĀ
SUI CHI YA GYĀ
TO RI CHI YA GYĀ
SHA TŌ TA GYĀ
NI CHI SHI FU RĀ
BI SA MŌ
SHI FU RĀ
HO CHI GYĀ
BĪ CHI GYĀ
SHI RI SHU MI GYĀ
SO NI HO CHI GYĀ
SA BŌ
SHI FU RĀ
SHI RYŌ
KI CHĪ MO TO BĪ
TA RYO SHI KEN
O KI RYO KEN
MO KI RYO KEN
KE RI TŌ RYO KEN
KE RA KO KE RAN
KE NO SHU RAN
TAN TO SHU RAN
KI RI YĀ SHU RAN
MO MO SHU RAN
HO RI SHI BO SHU RAN
BI RI SHU SA SHU RAN
U TO RA SHU RAN
KE SHI SHU RAN
HO SHI CHI SHU RAN
U RYŌ SHU RAN
SHA GYĀ SHU RAN
KA SHI DO SHU RAN
HO DO SHU RAN
SO BO A GYA HO RA SHĀ
GYA SHU RAN
FU DO BI DO SĀ
SA KI NĪ
SHI FU RĀ
TO TO RYO GYĀ
KE TO RYO KI SHĪ
HO RU TŌ BĪ
SA HO RYŌ
KO RI GYĀ
SHU SA TO RĀ
SO NO KE RĀ
BI SA YŪ GYĀ
O KI NĪ
U TO GYĀ
MO RA BI RĀ
KEN TO RĀ
O GYA RĀ
MI RI SHŪ
TA RE BO GYĀ
CHI RI RA SĀ
BI RI SHU SHI GYĀ
SA BO NŌ
KYU RĀ
SU I GYĀ BĪ
KE RA RI YA SHĀ
DO RA SŪ
MO RA SŪ
BI CHI SAN
SO BI SAN
SHI TA DŌ
HO DO RĀ
MO KO HO JA RYŌ
SHU NI SAN
MO KO HO RĀ
SHA KI RAN
YA HO TO DŌ
SHA YU SHA NŌ
ME TO RI NŌ
BI DO YĀ
HO DO KYA RU MĪ
CHI SHU HO DO KYA RU MĪ
HO RA BI DŌ
HO DO KYA RU MĪ
TO JI TŌ EN
O NO RI
BI SHĀ CHĪ
BI RA HO JA RA TO RĪ
HO DO HO DO NĪ
HO JA RĀ HO NI HAN
KU KI TSU RYO YŌ
HAN SO MŌ KŌ

MO KO HO JA HO RO MI
MO KO HO JA HO RO MI
MO KO HO JA HO RO MI
MO KO HO JA HO RO MI

Buddha 佛
0 0 vote
Article Rating