6. oldal

6

 

A zazen nem a tanításon, a gyakorláson és a megvalósításon nyugszik, ehelyett ezt a három aspektust egyesíti önmagában. A megvalósítás mérése a megvilágosodásról alkotott képen múlik, ez nem a zazen szíve. A gyakorlás alapja a nehéz feladatok, ez nem a zazen szíve. A tanítás alapja a gonosztól való megszabadulás és a jó gyakorlása, ez nem a zazen szíve. Van tanítás a zenben, de nem a szokásos tanítás. Sokkal inkább egyenes rámutatás, az út egyszerű megtapasztalása, amely tanítást a teljes testel történő beszéd adja, ezen szavak [ugyanis] nem rendelkeznek sem mondatokkal, sem fejezetekkel. A nézetek és elképzelések kimerülnek abban az egy szóban, amely átjárja a tíz irányt anélkül, hogy akár egy hajszál is megmozdulna tőle, ez a valódi technikája a buddháknak és a pátriárkáknak. Habár azt mondjuk „gyakorlás” ez nem olyan gyakorlás, amit végezni lehetne. Úgy mondják, a test nem csinál semmit, a száj nem recitál, az elme nem gondolja át mindezt, a hat érzékszerv magára van hagyatva önön tisztaságában és hatástalanságában, tehát nem a hallgatók tizenhat lépéses útja [a belátás ösvénye, a négy nemes igazság négy különböző szinten], nem is a tizenkét ok-okozati láncolat megismerésének ösvénye ez, mert az azoknak való, akik gyakorlata az elszigeteltségen alapszik, és nem a hat tökéletesség és a bódhiszattva tevékenységek gyakorlása. Minden erőfeszítés nélkül való, ezért nevezik megvilágosodásnak, vagy felébredésnek. Puszta időzés az ön-élvezetben, a szamádhiban, amely minden buddha sajátja, játékos vándorlás a béke négy gyakorlata és az áldás közt, amely nyitottságot ad. Ez a magasztos és elképzelhetetlen gyakorlata a buddháknak és a pátriárkáknak. Bár megvalósításról beszélünk, de ez a megvalósítás nem „megvalósítás”. Ez a magasztos szamádhi gyakorlás, amely által megismerhető a meg-nem-született, a meg-nem-kreált, és a spontánul-fel-nem-támadó megismerés, ez a fényes kapu, amely feltárul azok előtt, akik áthaladnak a gyakorláson keresztül, számukra minden nehézség nélkül születik. Ez meghaladja a szent és profán fogalmait, meghaladja a zavarodottságot, és meghaladja a bölcsességet. Ez az el-nem-nyomott-megvilágosodás, amely igaz természetünk.

 

A zazen a fegyelmen sem nyugszik, a gyakorláson sem, a bölcsességen sem, ez a három mind benne foglaltatik. A fegyelmet általában úgy szokták tekinteni, mint a rossz cselekedetek elhagyása, és a gonoszság megfékezése, a zazen elutasít minden kettőséget, visszautasítja a jelenségekről való elmélkedéseket, elfelejti Buddha útját és a világi utat is, hagyd magad mögött érzéseidet az útról [ösvényről] és ugyanígy a szokásos [hétköznapi] dolgokról [is]. Ha minden szembenállást [dualitást] magad mögött hagysz, nem zavarhat meg. Ez az tudat-föld forma nélküli fegyelme. A gyakorlat általában a töretlen gyakorlást jelenti. A zazen elhagyja a tudatot és a testet, elhagyja a zavarodottságot és a megértést, felrázhatatlan, aktivitás nélküli, nincsenek benne illúziók, mégis olyan akár egy idióta, egy bolond, olyan akár a hegy, olyan akár az óceán, nincs benne nyoma sem a mozgásnak, sem a nyugalomnak, a gyakorlás nem a gyakorlás, mert nem célja a gyakorlás, ezért nevezik nagy gyakorlásnak. A bölcsességet általában úgy értelmezik, hogy tiszta ítélőképesség. A zazenben minden tudás eltűnik önmagától, a tudat és a megkülönböztetés örökre feledésbe merül, a test bölcsesség szemének nincs megkülönböztető funkciója, de tisztán látja a megvilágosodás eszenciáját, eredetétől fogva mentes a zavarodottságtól, elvágja a koncepciókat, nyitottan és tisztán ragyog be mindent, ez a bölcsesség nem bölcsesség, mert e bölcsességnek nincs nyoma, ezért nevezik nagy bölcsességnek. A tanítás, amelyeket a buddhák teljes életükön át tovább adtak, csak a fegyelemről, a gyakorlásról és a bölcsességről szóltak. A zazenben nincs olyan fegyelem, ami ne lenne megtartva, nincs gyakorlat, amely ne lenne gyakorolva, és nincs bölcsesség, ami ne lenne megvalósítva, a zavar démonait legyőzve, hozzájutván az úthoz, a dharma kerekét megforgatva visszaér a nyomtalanságba, minden ennek erejéből fakad. A szidhik és az elképzelhetetlen tevékenységek, örökkön fénylenek kihirdetvén a tant.